Pécsi Tudományegyetem

Kancellária
Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság

 

Duna program

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Európai Területi Együttműködési programok keretében a tagállamok határon átnyúló, transznacionális és – alapvetően tapasztalatcserére épülő – interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki és valósítanak meg együtt.

A 2007-13-as program-időszakban a DUNA régió országai a valamivel nagyobb területet magában foglaló Délkelet Európai (SEE) programban működhettek együtt (http://www.southeast-europe.net). Az új időszakban a SEE program három utódprogram (Duna, ADRION, BALKAN-MED) formájában folytatódik.

A Duna Transznacionális Program területe a SEE programéhoz képest kibővült Németország két tartományával és Csehországgal, ugyanakkor csökkent Albánia, Macedónia, Görögország és Olaszország területével, így a programtér megegyezik a 2011-ben másodikként elfogadott makroregionális stratégia, az EU Duna Régió Stratégia (EUDRS) területével.

 

A DUNA program prioritásai között a transznacionális együttműködés hagyományos témái mellett megjelenik az EUDRS végrehajtásának és koordinációjának a támogatása is. Az Európai Bizottság (EB) 2015 augusztus 20-án elfogadta a programdokumentumot.

A program első pályázati felhívása kétfordulós lesz. Az első fordulóban az elképzelt együttműködések vázlatos tervét (Expression of Interest) lehet majd benyújtani. Az értékelés és döntéshozatal után a legígéretesebb tervek készítői kapnak majd felkérést a projekt részletes kidolgozására. A vezető partner és a projekt beavatkozási logikája nem változtatható a második körben.

Az első forduló 2015 szeptember 23-án jelenik meg, és a pályázatok benyújtására 2015 november 3-ig lesz lehetőség. A programszintű nyitókonferencia Budapesten kerül megrendezésre, 2015. szeptember 23-24-én.

 

A DUNA program prioritásai:

1 – Az innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió

1.1.  Az innovációs keretrendszerének fejlesztése

1.2. Üzleti és társadalmi innovációval kapcsolatos kompetencia-fejlesztés

2 – Környezeti és kulturális felelősség a Duna Régióban

2.1. A transznacionális vízgazdálkodás és az árvíz-prevenció megerősítése

2.2. A természeti erőforrások és kulturális örökség fenntartható hasznosításának elősegítése

2.3. Ökológiai folyosók helyreállításának és kezelésének elősegítése

2.4.  A környezeti kockázatmenedzsmenttel kapcsolatos felkészültség fejlesztése

3 – Jobban összekapcsolt és energetikailag felelős Duna Régió

3.1. A környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek, valamint a városi és rurális területek kiegyensúlyozott hozzáférhetőségének támogatása

3.2. Az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása

4 – Intézményi együttműködés a Duna Régióban

4.1. Az intézményi kapacitás fejlesztése a legfontosabb társadalmi kihívások kezelése érdekében

4.2. A Duna Stratégia (EUSDR) megvalósításának támogatása

Költségvetés: 221 924 597 EUR (ERDF: 202 095 405 EUR, IPA: 19 829 192 EUR)

  • P1: kb. 28%
  • P2: kb. 32%
  • P3: kb. 21%
  • P4: kb. 13%
  • P5 (Technikai segítségnyújtás): kb. 6%

A projektekkel szemben alapvető elvárás, hogy hozzájáruljanak legalább 2 program indikátor teljesítéséhez (maximum 5 programszintű indikátort lehet megjelölni projektenként). A projektek kapcsolódását a Duna Stratégiához egyértelműen igazolni kell.: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call

Bármelyik prioritás alá tartozik a projekt, a fenntarthatóság kérdésköre meg kell, hogy jelenjen a tevékenységekben. A kiírás arra buzdít, hogy a projektek törekedjenek a környezeti problémák enyhítésére és az ökológiai lábnyom csökkentésére. További horizontális aspektusok: egyenlő lehetőségek és non-diszkrimináció, nemek közötti egyenlőség.

A transznacionális projektek jellegzetessége: Az együttműködéseknek – a programok fenti célkitűzéséből adódóan – olyan kérdésekkel kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös munka hozzáadott értékkel bír ahhoz képest, mintha az adott ügyet a programban résztvevő országok partnerei külön-külön, nemzeti szinten kívánnák megoldani. Minthogy a projektek célja a megoldások közös keresése, de nem a „megoldás” megvalósítása, a projektek leginkább tervezési, kutatási, szakmai együttműködési jellegűek, melyek indokolt esetben kisebb kivitelezési elemeket is magukban foglalhatnak. Fentiekből adódóan a programok támogatják, hogy a közös munka későbbi – már nem e programokból finanszírozott – beruházásokat indukáljon. E cél elérése érdekében az együttműködéseknek (figyelembe véve az elszámolható költségtípusok által meghatározott korlátokat) minél inkább törekedni kell a projekt-eredmények konkrétságára, további területfejlesztési akciókat, konkrét beruházásokat előkészítő jellegére. Kizárólag akadémiai együttműködésre és alapkutatásra fókuszáló projekteket nem támogat a program. A program támogatja a hasonló témájú projektek közötti

Jogosult partnerek: A programok elsődleges célcsoportját az adott programterületen bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező, non-profit jelleggel valamilyen közcél érdekében tevékenykedő szervezetek jelentik (közintézmények, területi tervező- oktató- kutató-intézetek, civil szervezetek, nemzetközi szervezetek, stb). A Duna Program lehetővé teszi profitorientált intézmények bevonását is a partnerségbe, azonban vezető partner nem lehet magánvállalkozás. Kizárólag a programterület EU-tagállamaiban bejegyzett magánvállalkozás szerepelhet a partnerségben. Olyan magántulajdonban lévő szervezetek, amelyek fő profilja a projektmenedzsment, kommunikáció vagy pénzügyi monitoring, nem szerepelhetnek a partnerségben, kizárólag alvállalkozóként dolgozhatnak a projekten.

Olyan ukrán és német szervezetek is részesülhetnek támogatásban, amelyek nem a programterületre vannak bejegyezve, azonban tevékenységüket a programterületen is kifejtik (pl. állami ügynökségek, nemzeti kutatóintézetek, állami minisztériumok, stb.).

Associated Strategic Partners: Olyan partnerek, amelyek nem közvetlenül, hanem valamelyik ERDF projektpartneren keresztül részesülnek finanszírozásban. Példa lehet erre egy minisztérium, amely nem kíván részt venni a pályázással kapcsolatos adminisztratív folyamatokban, azonban részvétele a projekttevékenységben nélkülözhetetlen a projekt eredmények hasznosulása szempontjából. A projektben ASP-ként EU tagállamokban, vagy nem EU-tagállamban, de a programterületen bejegyzett szervezetek vehetnek részt. ASP-k esetében az utazási és szállásköltségek számolhatóak el.

Minimális partnerszám: Legalább 3 partner a programtér három különböző országából (ebből legalább egy valamelyik résztvevő EU-tagállamból). Maximális partnerszám nincs meghatározva.

A transznacionális programok eddigi tapasztalatai alapján a projektek átlagos partnerszáma 8-15 partner 6-8 országból, amit a transznacionális projektek azon általános célja indokol, hogy a projektek a teljes programtér – vagy annak nagy része – számára releváns problémával foglalkozzanak. Előnyben részesítik a különböző szektorokból és az irányítás különböző szintjeiről érkező partnerek együttműködését.

Vezető partner elv: A projekt-partnerek egyike vállalja a vezető partner szerepét. Feladata a pályázat készítésének és a projekt végrehajtásának szakmai és pénzügyi koordinációja. Jogilag képviseli a projekt-partnereket a program felé (aláírja a támogatási szerződést a partnerek képviseletében). Kizárólag az ERDF partnerek közül kerülhet ki, nem változhat meg a pályázatírás 2 lépcsője között.

Projektek időtartama: a maximális projekt időtartam 30 hónap. A projekt zárását egy 5éves fenntartási időszak követi.

Elszámolható költségek: munkabér, külső szakértői díjak, szolgáltatási költségek, irodai és adminisztrációs költségek, utazás, szállás, a projekthez szorosan kötődő beszerzés, infrastruktúra. Az elszámolható költségekkel kapcsolatos pontos szabályokat az aktuális pályázati felhívás rögzíti. Projekt előkészítési költségek elszámolhatók (lump sum), de ennek összegét a 2. kör megjelenése előtt rögzítik.

Igényelhető támogatás: a javasolt teljes projekt-költségvetés általában 1,2-5 millió euró, indokolt esetben ettől eltérő is lehet.

Támogatási intenzitás: a partnerek a projekttel kapcsolatban felmerült költségeik 85 %-ának megtérítésére jogosultak a program költségvetéséből. A programterület legtöbb országában ez kiegészül valamilyen mértékű nemzeti társfinanszírozással, az adott országból részt vevő projekt-partnerek támogatására. A 2007-2013-as időszakban a magyar partnerek a 85% támogatás mellé 10% (tisztán költségvetési forrásokból gazdálkodó szervezetek esetén 15%) automatikus nemzeti társfinanszírozásban is részesültek. Ezáltal a hazai partnerekre 5% önerő-teher hárult – valamint a program elszámolási rendjéből fakadóan a tervezett költségek körülbelül egy évre történő előfinanszírozásának kötelezettsége. A tervek szerint a 2014-2020-as időszakban hasonló segítségre számíthatnak majd a hazai partnerek. Az ehhez kapcsolódó konkrét részletek és döntések előkészítés alatt állnak.

A projekt-végrehajtás és elszámolás rendje: A szerződéskötést követően a partnerek megkezdik a pályázatban vállalt feladatok végrehajtását. Hathavonta valamennyi partner szakmai előrehaladási jelentést készít, amelyben bemutatja az elmúlt félév tevékenységeit. A szakmai jelentést kiegészíti egy pénzügyi jelentéssel, amelyben felsorolja, hogy az elmúlt hat hónapban milyen költségei merültek fel a projekttel kapcsolatban és mellékeli a költségeket igazoló számlákat és egyéb dokumentumokat. A partnerek félévi jelentéseit az adott országban működő ellenőrző hatóságokkal igazoltatni kell (first level control bodies). Magyar partnerek esetében a jelentéseket várhatóan a Széchenyi Programiroda felelős egységével kell majd ellenőriztetni.

A projekt partnerek a kapott igazolást megküldik a vezető partnernek (az eredeti lepecsételt számlákat nem). A vezető partner összegyűjti valamennyi partnertől a helyi nemzeti ellenőrző hatóság által kiállított nyilatkozatokat, összesíti az eltelt félév kiadásait, majd leadja a program közös titkárságán. Az összesített elszámolás alapján a program utólag megtéríti a jogos költségekre jutó támogatást (85%). A vezető partner megküldi a partnereknek a nekik járó támogatást. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az elszámolási időszak lezárultát követően 3-4 hónappal érkezik meg a támogatás. Ez alapján a partner likviditásának tervezésekor számítani kell rá, hogy egyes költségek felmerülésétől a támogatás megérkezéséig 10 hónap is eltelhet.

A DUNA Transznacionális Program központi irányítási szervei Magyarországon kerültek felállításra:

  • Irányító Hatóság és Közös Titkárság: Nemzetgazdasági Minisztériumon belül funkcionálisan elkülönített szerv
  • Igazoló Hatóság: Magyar Államkincstár
  • Audit Hatóság: Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

 

Nemzeti Kapcsolattartó Pont:

Hegyesi Béla (NGM)

06 1 224 32 74

06 30 475 85 73

bela.hegyesi@ngm.gov.hu 

rovat: 
You shall not pass!