Akadálymentes verzió

University of Pécs

University of Pécs

 

OTKA projektek

Printer-friendly versionPDF változat

OTKA projektek 2017.04.05

típus

azonosító

vezető kutató

a pályázat címe magyarul

K

91265

Koller Ákos

A cerebrovascularis ellenállás áramlásfüggő szabályozása

K

91279

Ralph Rühl

A retinoid és eikozanoid jelátvitel szabályozás zavara atópiás dematitisz esetén

K

103983

Melegh Béla

Genomikus elemek functionális annotálása Mendeli öröklésmenetű fenotípus variánsok array CGH és NGS  analízisével.

K

104220

Sümegi Balázs

A mitokondriális fragmentáció-fúzió szabályozása PARP-al és ennek potenciális szerepe betegségek kialakulásában

K

104552

Lóczy Dénes

Helyreállítási potenciál tájökológiai értékelése a Dráva-ártér magyarországi szakaszain

K

104720

Decsi Tamás

A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak szerepe gyermekgyógyászati kórképek kialakulásában és kezelésében

K

104956

Kálai Tamás

Nitroxidokat és elővegyületeiket tartalmazó szenzorok és biomolekulák szintézise

K

104960

Szereday László

Galectin-9/TIM-3 útvonal szerepe a terhességi immuntolerancia kialakításában és  patológiás terhességekben

K

104984

Reglodi Dóra

Hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szerepe prenatális és korai posztnatális pathológiás folyamatokban

K

105247

Volgyi Bela

Gap junction alkotó connexin fehérje expressziót befolyásoló külső és belső tényezők.

K

105358

Weiss János

A szubjektivitás a romantikában és annak recepciója a posztidealisztikus korban

K

105626

Horváth Béla

József Attila prózai műveinek  (1930-1937) kritikai kiadása

K

105962

Berki Timea

A glucocoticoid hormon (GC) jelátviteli útvonal szerepének vizsgálata regulatórikus T sejtek differenciálódásában és működésében

K

106044

Felinger Attila

A folyadékkromatográfia molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata

K

106176

Kállai János

Periperszonális és extraperszonális téri reprezentációk szétválása: deperszonalizáció, realitás- irrealitás és komputer által létrehozott virtuális valóság

K

106283

Bakucz Márta

Gyógy- és termálfürdőhelyi versenyképességi tényezők felmérése hazai és közép-európai régiókban

K

108429

Balogh Péter

Az Nkx2-3 transzkripciós faktor szerepe a hasüregi nyirokszövetek veleszületett limfoid sejt-megoszlásának és a gyulladásos bélbetegségek lefolyásának szabályozásában

K

108550

Marquettené Dr. Bock Ildikó

Szívregenerációt segítő therápiás jelentőségű microRNS-ek feltérképezése Thymosin beta-4 segítségével

K

108596

Jancsó Gábor

A szöveti iszkémiás/reperfúziós károsodások kivédésének sejtszintű és molekuláris háttere - kísérletes és klinikai vizsgálatok

K

108747

Buzás Péter

A binokuláris ingerfeldolgozás mechanizmusainak többszintű vizsgálata

K

109132

Schwarcz Attila

Enyhe koponya-agysérülés transzlációs vizsgálata MRI módszerekkel

K

109191

Nagy Janka Teodóra

A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi  néprajzi digitális adattár

K

109319

Petrétei József

Eljárási alkotmányosság, különös tekintettel az alapjogvédelmi eljárásokra

K

109457

Berke Gyula

A kollektív megállapodások munkajogi dogmatikája

K

109689

Bugyi Beáta

Konzorcium, társ p.: A vékony filamentumok összeszerelődésének vizsgálata a miofibrillogenezis során

K

112309

Hideg Éva

Flavonoidok széles spektrumú és ROS specifikus antioxidáns képességének összehasonlító vizsgálata, és szerepük a csemegeszőlő biológiai értékének UV fénnyel történő utólagos (post-harvest) javításában

K

112673

Bereczkei Tamás

Megbízhatóság, érzelmek, vonzerő: az arc szerepe a különböző társas kapcsolatokban

K

112794

Nyitrai Miklós

A miozin 16b funckiójának molekuláris mechanizmusai

K

112807

Ábrahám István

A nem-klasszikus ösztrogén jelátvivő pályaaktivátorok neuroprotektív mechanizmusa  basalis előagyi kolinerg neuronokban: új hatóanyagok vizsgálata

K

112939

Czirják László

Biomarkerek és B-sejt génexpressziós mintázat szerepének vizsgálata a betegség aktivitás és irreverzibilis károsodás kialakulásában szisztémás sclerosisban

K

112961

Bankó Zoltán

A MUNKÁLTATÓ JOGVISZONYALAKÍTÁSI HATALMÁNAK GAZDASÁGI ÉS MUNKAJOGI ALAPELEMEI, A MUNKAJOGVISZONY TELJESÍTÉSE SORÁN BEKÖVETKEZŐ ÉRDEKVÁLTOZÁSOK ÉS ÉRDEKMÚLÁS

K

113177

Kollár László

Homogénkatalitikus aszimmetrikus karbonilezési reakciók és mechanizmus-vizsgálatuk

K

115394

Kovács L. Gábor

AZ EMBRIÓ ÉLETKÉPESSÉGÉNEK KORAI BIOKÉMIAI INDIKÁTORAI

K

115403

Putnoky Péter

Az Rcg1 gyökérgolyva rezisztencia gén azonosítása szőlőben

K

115646

Szalayné dr. Sándor Erzsébet

Az uniós egyenlő bánásmód joganyag implementációja Magyarországon - jogalkotás és jogalkalmazás

K

115720

Pókecz-Kovács Attila

Az új Ptk. egyes szerződéseinek római jogi alapjai

K

115931

Deli József

Vizsgálatok a természetes és félszintetikus karotinoidok körében

K

116025

Geresdi István

Új számítógépes modell kidolgozása és alkalmazása vegyes halmazállapotú felhőkben lejátszódó csapadékképződési folyamatok kutatására

K

116551

Polyák Gábor

Konzorcium, fő p.: Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései

K

116591

Horváth Attila

A tiokarbamid dioxid reakcióinak kinetikája és mechanizmusa: Hogyan befolyásolja az öregedés a tiokarbamid dioxid oxidációs és/vagy redukciós sajátságait?

K

119289

Gábriel Róbert

Egyes mikroRNS-ek szerepe a retina fejlődésében és retinabetegségek állatkísérletes modelljeiben

K

119529

Szereday László

Immune checkpoint útvonalak szerepének vizsgálata az anyai immuntolerancia kialakításában és patológiás terhességekben

K

119540

Melegh Béla

""Ritka-és diagnosztizálatlan betegségek"" molekuláris hátterének és eredetének vizsgálata új generációs genomikai módszerekkel

K

119580

Müller Péter

Katona József korai (Bánk bán előtti) drámáinak kritikai kiadása II.

K

119759

Tamás Andrea

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP), mint potenciális biomarker, vizsgálata különböző fiziológiás és patológiás állapotokban

K

119793

Bigazzi Sára

Konzorcium, társ p.: A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre

K

120012

Csathó Árpád

Bimodális kognitív interakciók érzékenysége a mentális fáradtságra

K

120193

Decsi Tamás

A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak és a prebiotikumok szerepe a gyermekgyógyászati megelőző és gyógyító tevékenységben

K

120213

Kovács János

Kárpát-medencei vörösagyagok többoldalú vizsgálata a származási környezet, az üledékképződés és kora, a késő-kainozoos klíma- és őskörnyezeti változások vonatkozásában

K

120289

Szerb László

Vállalkozás és versenyképesség vizsgálatok Magyarországon a Globális Vállalkozói Monitor felmérései alapján, 2017-2019

K

120334

Kállai János

Saját test percepciója a computer által létrehozott virtuális térben: A perceptuális előtér és háttér fluktuációja a virtuális térben való elmerülés közben.

K

120356

Schwarcz Attila

Mikrovérzések jelentősége koponya traumában: transzlációs MRI vizsgálatok

K

120536

Szokodi István

Az apela funkcionális szerepe a kardiális fibroblasztok fenotípusát szabályozó folyamatokban

NN

107776

Nyitrai Miklós

Egy ősi biológiai rendszer sajátosságai: bakteriális filamentumok szerkezeti és funkcionális tulajdonságai

NN

109690

Kiss Gergely Bálint

Pápai megbízottak a 11-13. századi Magyarországon – online adattár

NN

109841

Gallyas Ferenc

A de- és remyelinizáció folyamatait alapvetően befolyásoló géntermékek vizsgálata.

NN

113090

Lukács András

Fotoreceptorok funkcionális dinamikájának vizsgálata ultragyors spektroszkópiai módszerekkel

NN

114458

Pintér Erika

A hidrogén szulfid TRP csatornák által közvetített hatásainak vizsgálata akut és krónikus ízületi gyulladás állatmodelljeiben

PD

103964

Kovács Norbert

Mély agyi stimuláció pathomechanizmusának vizsgálata funkcionális képalkotó és intraoperatív elektrofiziológiai módszerek segítségével

PD

104150

Füzér Katalin

Társadalmi tőke és városfejlesztés

PD

104660

Horváth Györgyi

Illóolajok és fő komponenseik, mint antimikrobás és gyulladáscsökkentő anyagok

PD

104937

Sebe Krisztina

Poszt-rift fázis és medenceinverzió – egy nagy töréses öv neotektonikai fejlődéstörténete a Kárpát-medencében

PD

105532

Garami András

A korfüggő elhízás kialakulása. Tranziens receptor potenciál vanilloid-1 ioncsatornák szerepe az energia homeosztázis szabályozásában.

PD

108391

Végh Ferenc

Társadalom a védelem szolgálatában. A Muraköz, egy különleges határrégió a kora újkorban

PD

108534

Papp Nóra

Népi gyógynövényismereti kutatások Erdélyben

PD

109163

Kajtár Edit

A munkavállalók személyiségi jogainak védelme; az új Munka Törvénykönyve kritikus szabályozási területei nemzetközi kontextusban

PD

109597

Lábadi Beatrix

A testreprezentáció fejlődése

PD

109644

Kiss Péter

Környezeti hatások vizsgálata perinatális károsodások állatkísérletes modelljeiben

PD

112171

Pozsgai Gábor

A poliszulfidok, a TRPA1 receptor és a szomatosztatin sst4 receptor szerepének vizsgálata gyulladásos és neuropathiás fájdalom, valamint rheumatoid arthritis állatmodelljeiben

PD

112465

Mikó Éva

A pre-eclampsia immunológiája: az inflammatórikus szakasz jellemzése és terápiás lehetőségei

PD

112831

Halmainé dr. Komlósi Katalin

A respiratórikus lánc funkcionális károsodásával járó ismeretlen eredetű mitokondriális betegségeinek vizsgálata új generációs módszerekkel

PD

115677

Kövesdi Erzsébet

Sclerosis tuberosa fenotípus lehetséges genetikai háttereinek vizsgálata újgenerációs módszerekkel: genotípus-fenotípus összefüggés biokémiája

PD

115951

Németh Ádám

Az etnikai, vallási, nyelvi diverzifikálódás dinamikájának, és a társadalmi kohézióra gyakorolt potenciális hatásainak modellezése egy új paradigma, a „diverzitás-kutatás” elméleti keretében

PD

116996

Rákosy Zsuzsa

Eritropoetin receptor variánsok szerepének vizsgálata emlőkarcinómában

PD

121341

Kiss Attila

Fegyver mellékletes sírok az 5–6. századi Kárpát-medencében. Tipológia, kombinációk, kronológia és a férfi társadalom rekonstrukciója

You shall not pass!